home-slider-slide-1.jpg

Asistencë Profesionale për të Drejtat e Punës

Me ne jeni gjithmonë një hap përpara!

Pasqyra e shërbimeve tona

  • Ne ju ndihmojmë ta paraqisni Padinë për Pretendimet e juaja ligjore pranë Gjykatave Përkatëse.

  • Me ne ju kurseni shpenzimet e larta për avokatin dhe proceset gjyqësore.

  • Neglizhenca ndaj afateve ligjore si dhe mosreagimi në kohë ndaj shkeljeve flagrante të Kontratës së Punës shkakton pasoja negative financiare.

  • Ne ju ndihmojmë të realizoni pretendimet e juaja nga marëdhënia e Punës. 

  • Mos Hezitoni por Veproni! Ne do të ju mbështesim! 

KËSHILLA PROFESIONALE PËR TË DREJTAT E PUNËS

•Konsultim dhe asistencë juridike për problemet në marëdhëniet e punës

•Përfaqësim ose shoqërim i klientëve para gjykatave dhe autoriteteve shtetërore

•Konsultim në lidhje me ndërprerjen e Kontratës së punës ose përjashtim nga Puna

•Kontrollimin e Kontratave të punës sipas parametrave ligjore OR ose GAV

•Kontrollimin e Listës së Pagave Mujore dhe Vjetore

•Kërkesë ligjore për pagimin e Pagave të prapambetura nga Punëdhënësi

•Deklarimin e Pagave të prapambetura nga Punëdhënësi te Kasa e Përmbarimit

•Dorëzimin e kërkesës për tribunalin e Arbitrazhit / Gjyqi i Pajtmit apo Ndërmjetësimit

•Dorëzimi I kërkesës në Gjyqin Kantonal të Punës nëse Arbitrazhi dështon

•Realizimi i kërkesave për Pagat e papagauara pranë zyrës së Falimentimit

•Aplikim për Rimbursim të pagave të papaguara te Kasa e Falimentimit

•Kërkesa për dhënien ose korrigjim të certifikatave të punës

•Protestë me shkrim kundër largimeve jashtëligjore nga Puna

•Përpilim i Shkresave për ndërprerjen e Kontratave të të gjitha llojeve

•Përpilim i Biografisë së Karierës suaj Profesionale

•Kërkesë për rimbursimin e zbritjeve të tepërta prej Pagës mujore nga Punëdhënësi

•Kërkesë për Korigjimin e Tarifës së Tatimit vjetor dhe Rimbursimin e zbritjeve të tepërta

•Përpilim i Mostrave aplikuese për Punë gjatë kohës se Papunësisë (3 Mostra)

KËSHILLA PROFESIONALE PËR SIGURIMET SHOQËRORE

•Këshilla mbi vazhdimin e Pagave Mujore në rast Aksidenti apo Smundjeje në Punë

•Kontrollim i Sigurimeve për pension profesional dhe bashkimi i tyre në një Fond

•Kërkimi i kontributeve nga Kasa e Pensionit BVG që mungojnë ose s’janë paguar

•Dorëzimi i ankesave dhe padive pranë gjykatës për sigurime shoqërore

•Plotësimi dhe dorëzimi i kërkesave për shtesat familjare (Kinderzulagen)

•Kërkesa e ekstrakteve nga llogaria individuale AHV

•Plotësimi dhe dorëzimi i formulareve AHV, IV dhe EL

•Mbushja dhe dorëzimi i kërkesave për Asistencë për Sigurimet Shëndetësore

•Asistencë dhe shoqërim përgjatë regjistrimit fillestar pranë RAV dhe ALK

•Plotësimi dhe dorëzimi i kërkesave për kompenzim gjatë papunësisë     (Prämienverbilligung)

•Plotësimi i deklaratave vjetore tatimore (Steuererklärung)

•Analizë e sigurimeve egzistuese të të gjitha llojeve nga ekspertët extern

 dhe optimizimi i tyre sipas dëshirës dhe nevojës së klientit

INFORMACIONE PËR MIGRANTËT E POSARDHUR NË ZVICËR

•Informacione dhe asistencë orientuese për të sapoardhurit

•Komunikim me shkrim me zyrat, sigurimet dhe institucionet

•Konsultim për pyetjet e zakonshme dhe ndërmjetsim në departamente të posaçme

•Konsultim në lidhje me të drejtën e qëndrimit

•Kërkesa për bashkim familjar

•Kërkesa për Leje Pune

•Kërkesa për dhënie ose vazhdim të vizave

•Përkthim Simultan të dokumenteve dhe shkresave të ndryshme

•Përpilimi të Shkresave për nevoja të ndryshme

•Përpilimen e Shkresave për ndërprerjen e Kontratave të gjitha llojeve

•Kërkesa për dokumente të të gjitha llojeve nga Entet Shtetërore

•Plotësimi i Modularëve për Aplikime të ndryshme

•Referenca Pune pa Ndërmjetësim

•Konsultim për kurse të gjuhës gjermane dhe oferta për arsim të mëtutjeshëm

•Aplikim për Nostrifikimin e Diplomave dhe Lejeve nga Shtetet tjera.

•Ne ju përcjellim menjëherë në vendin e duhur.

Get It Now.jpg

INTENTA GmbH

Consulting & Protection 

Ausserfeldstrasse 9

5036 Oberentfelden

 

Tel. 062 555 55 44

info@intenta.ch

  • Facebook
  • Instagram

Impressum     

© 2020 INTENTA GmbH