Bussinessman in Modern Office

Asistencë Profesionale për të Drejtat 

e Punës dhe Sigurimeve Sociale

Pasqyra e Shërbimeve tona 

Anwalt
 • Konsultim në lidhje me ndërprerjen e Kontratës së punës ose përjashtim nga Puna

 • Kontrollimin e Kontratave të punës sipas parametrave ligjore OR ose GAV

 • Kontrollimin e Listës së Pagave Mujore dhe Vjetore

 • Protestë me shkrim kundër largimeve jashtëligjore nga Puna

 • Kërkesë ligjore për pagimin e Pagave të papaguara nga Punëdhënësi

 • Deklarimin e Pagave të papaguara nga Punëdhënësi te Kasa e Përmbarimit

 • Kërkesa për dhënien ose korrigjim të certifikatave të punës

 • Përpilimin e Shkresave për ndërprerjen e Kontratave të gjitha llojeve

 • Këshilla mbi me vazhdimin e Pagave Mujore në rast Aksidenti apo Smundjeje në Punë

 • Mbushja dhe dorëzimi i kërkesave për Asistencë për Sigurimet Shëndetësore

 • Kërkesa e ekstrakteve nga llogaria individuale AHV

 • Konsultim dhe asistencë juridike për problemet në marëdhëniet e punës

 • Asistencë profesionale gjatë procedurave të arbitrazhit

 • Dorëzimin e kërkesës për tribunalin e Arbitrazhit / Gjyqi i Pajtmit apo Ndërmjetësimit

 • Dorëzimi i kërkesës në Gjyqin Kantonal të Punës nëse Arbitrazhi dështon

 • Shoqërimi i klientëve para gjykatave dhe autoriteteve shtetërore

 • Realizimi i kërkesave për Pagat e papagauara pranë zyrës së Falimentimit

 • Aplikim për Rimbursim të pagave të papaguara te Kasa e Falimentimit

 • Kontrollim i raporteve të planeve për pension profesional dhe bashkimi i llogarive

 • Kërkimi i kontributeve nga Kasa e Pensionit BVG që mungojnë ose s’janë paguar

 • Dorëzimi i ankesave dhe padive pranë gjykatës për sigurime shoqërore

 • Mbushja dhe dorëzimi i kërkesave për shtesat familjare

 • Përpilimen e Biografisë së Karierës suaj Profesionale

 • Kërkesë për rimbursimin e zbritjeve të tepërta prej Pagës mujore nga Punëdhënësi

 • Kërkesë për Korigjimin e Tarifës së Tatimit vjetor dhe Rimbursimin e zbritjeve të tepërta

 • Përpilimin e Mostrave aplikuese për Punë gjatë kohës se Papunësisë

 • Mbushja dhe dorëzimi i formulareve AHV, IV dhe EL

 • Asistencë dhe shoqërim përgjatë regjistrimit fillestar pranë RAV

 • Mbushja dhe dorëzimi i kërkesave për kompenzim gjatë papunësisë

 • Mbushja e deklaratave vjetore tatimore

 • Kontrolli i sigurimit shëndetsor dhe të gjitha kontratave të sigurimeve ku sipas nevojës dhe dëshirës së klientit, mund të bëhet optimizimi nëpërmjet reparteve të jashtme.

Informacione për Migrantët e porsaardhur në Zvicër

 • Informacione dhe asistencë orientuese për të sapoardhurit

 • Komunikim me shkrim me zyrat, sigurimet dhe institucionet

 • Konsultim për pyetjet e zakonshme dhe ndërmjetsim në departamente të posaçme

 • Konsultim në lidhje me të drejtën e qëndrimit

 • Kërkesa për bashkim familjar

 • Kërkesa për Leje Pune

 • Kërkesa për dhënie ose vazhdim të vizave

 • Përkthim Simultan të dokumenteve dhe shkresave të ndryshme

 • Përpilimi të Shkresave për nevoja të ndryshme

 • Përpilimen e Shkresave për ndërprerjen e Kontratave të gjitha llojeve

 • Kërkesa për dokumente të të gjitha llojeve nga Entet Shtetërore

 • Plotësimi i Modularëve për Aplikime të ndryshme

 • Referenca Pune pa Ndërmjetësim

 • Konsultim për kurse të gjuhës gjermane dhe oferta për arsim të mëtutjeshëm

 • Aplikim për Nostrifikimin e Diplomave dje Lejeve nga Shtetet tjera.

 • Ne ju përcjellim menjëherë në vendin e duhur.

Mann mit Aktentasche